תנאי שימוש באתר

אתר halvaa.org הינו אתר הנותן מידע בנושא הלוואות ואשראי. המידע המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד. צוות האתר אינו מעורב בשיווק או מכירת הלוואות מכל סוג שהוא ואינו קשור או אחראי למי מהגופים המופיעים באתר.

השימוש באתר הינו בכפוף לכתוב בתקנון האתר (להלן "תנאי השימוש"), שבעמוד זה, ומעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים/מסכימה לתנאי השימוש, הינך נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

המידע, הנתונים והמספרים המופיעים באתר מתבססים על מידע גלוי המפורסם באתרי האינטרנט של חברות האשראי וההלוואות בישראל.

בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך שלא יהיו טעויות באתר.

בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם עדכונו על ידי בעל האתר.

באתר מופיעים קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ביקור באתרים אלה. בנוסף, בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים יהיו תקינים.

חשוב לזכור תמיד שאי־עמידה בפירעון הלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, ושכל נטילת הלוואה צריכה להתבצע מתוך ראייה כוללת של צרכי ויכולות הלווה ומצבו הכלכלי.

אין לקחת הלוואה על בסיס הכתוב באתר זה. בכל נטילת הלוואה יש לקרוא תמיד את כל תנאי ההלוואה כפי שמופיעים בהסכם ההלוואה, ורק הם מחייבים וקובעים.

קניין רוחני

בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו ובתכניו.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים באתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל השירות.

במידה ואתם סבורים שאתר זה מפר את זכויות היוצרים שלכם בכל אופן – נא צרו עמנו קשר באמצעות הטופס הזה ואנו נפעל להסרת כל תוכן המפר זכויות יוצרים בהתאם לחוק.

היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו הכוללת לא תעלה על שווי של 650 ש"ח.

הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וכל מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תדון בבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.